ZIE VOORAL OOK ONDERAAN DEZE PAGINA DE INFORMATIE OVER DE CURSIEF WEERGEGEVEN WOORDEN

RUNDVEE-INSEMINATIE

EN VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN BIJ KOEIEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH

Doel, opzet en verantwoording.

Het doel van deze site is om meer inzicht te verschaffen in de k.i.-techniek en de vruchtbaar-heidsproblematiek bij koeien. Inseminatoren weten vaak door hun jarenlange ervaring, veel over dit soort zaken. Zij komen immers dagelijks steeds weer verschillende aspecten tegen, die hun kennis en vaardigheden op dit gebied vergroten. Maar niet alle inseminatoren hebben een jarenlange ervaring in het uitoefenen van dit vakgebied. Mogelijk kunnen zij iets opsteken van de informatie die op deze site wordt vermeld, of op den duur zal worden vermeld. Praktizerende veehouders die zelf de benodigde inseminaties op hun bedrijf gewend zijn uit te voeren, hebben mogelijkerwijs meer aan de informatie die over de k.i.-techniek en de vruchtbaarheidsproblema-tiek op deze site zal worden vermeld. In bepaalde gevallen is ook hun ervaring zo langzamerhand al zo groot dat ook zij reeds verschillende aspecten, waaraan op deze site aandacht zal worden besteed, hebben ervaren. Toch is dit vakgebied zo breed dat men als individu wel nooit alles hierover al zal weten, c.q. zal hebben meegemaakt. Niet alleen al de verschillende aspecten van de inseminatiekunst op zich zijn zo veelzijdig, maar ook en met name de vele verschillende afwijkingen aan het geslachtsapparaat bij koeien zijn legio.

De opzet van deze site is zodanig dat de informatie kort en bondig wordt aangeboden. Lang niet alle beschikbare informatie die er op dit gebied voorhanden is, komt meteen ter beschikking. Hierdoor zal men beter in staat zijn om spreekwoordelijk "de bomen in het bos te kunnen waarnemen". Informatie die reeds lang genoeg op deze site vermeld heeft gestaan, zal er op zeker moment weer worden afgehaald. Spreekwoordelijke "zal het bos regelmatig worden uitgedund". Na enige tijd zal dezelfde informatie, eventueel na de nodige aanpassing, mogelijk weer opnieuw op deze site verschijnen. Het zal niet meevallen om dit alles volmaakt goed uit te voeren. Mocht u zaken tegenkomen die naar uw gevoel niet juist zijn, stuur hierover dan even een e-mailberichtje naar de auteur van deze site. Met z'n allen weten wij veel meer, dan een ieder voor zich. Een levendige correspondentie hierover komt de kwaliteit van de site ongetwijfeld ten goede. Het grote doel van dit alles is vanzelfsprekend, om van een gegeven aantal inseminaties, meer koeien drachtig te krijgen. De vruchtbaarheid op de veehouderijbedrijven zal er ongetwijfeld door kunnen verbeteren. En het bedrijfs-economische voordeel wat daarmee bereikt kan worden, zal het privé-inkomen van ieder veehoudersgezin kunnen doen stijgen.

Ter verantwoording van deze site verklaart de auteur dat alle informatie op deze site op zorgvuldige wijze is samengesteld, c.q. zal worden samengesteld. Zijn kennis is gestoeld op relevante landbouwkundige, veeteelttechnische en k.i.-technische scholing; op zelfstudie; en op een praktische ervaring in het uitoefenen van kunstmatige inseminaties bij koeien, gedurende een drietal decennia. De auteur pretendeert geen volledige wetenschappelijke juistheid van de informatie die op deze website staat vermeld. Door het feit dat de auteur van deze website geen veterinaire scholing heeft genoten, moet men niet verwachten dat de informatie op deze site in alle gevallen overeenkomt met inzichten die men in de veterinaire wetenschap heeft opgedaan, c.q. alsnog zal opdoen. Mocht u gewaar worden dat bepaalde informatie op deze site eigenlijk niet geheel juist is, c.q. pertinent onjuist is, dan stelt de auteur van deze site het zeer op prijs dat u hem via een e-mailbericht hiervan op de hoogte brengt (zie hiervoor de mailto-link op de homepage). Als een tekst uit meerdere zinnen bestaat en als die tekst letterlijk uit een andere geschreven bron geciteerd blijkt te zijn, dan zal hij die bron expliciet vermelden. Tenminste voorzover de auteur van deze site zich daarvan bewust is, ofwel voorzover hij zich daar redelijkerwijs (nog) van bewust kan zijn.

De auteur zal niet schromen om de gebruiker van deze site in bepaalde gevallen, te adviseren een veterinair te gaan consulteren (als de behandelde problematiek zich bij de gebruiker van de site mocht voordoen). Overigens is de auteur van deze site van mening dat de gebruiker van deze site niet eenzijdig op de informatie, die op deze site vermeld staat, moet "blindvaren". Maar dat hij ook, en vooral, gebruik moet maken van de kennis en expertise die in veterinaire kringen voorhanden is.

Als er in de tekst begrippen of woorden voorkomen die in het normale taalgebruik vrij uitzonderlijk zijn, zal er een synonieme betekenis (c.q een vertaling) worden toegevoegd. De betekenis, of die vertaling wordt dan meestentijds zwevend zichtbaar gemaakt. Door met de cursor op dat woord, of dat begrip, te gaan staan, komt die andere betekenis (of de vertaling) korte tijd in beeld. Dergelijke woorden of afkortingen zijn te herkennen aan de cursieve schrijfwijze.


Wilt u meer informatie over rundvee-inseminatie en de vruchtbaarheidsproblematiek ? Klik dan HIER voor het openen van de site www.ybema.org